Die Navorsingstrust 

navorsing@es.org.za

 

Wat behels die Navorsingstrust?

Die doel van die Navorsingstrust is om sonder winsbejag, in samewerking met ander belanghebbende instansies, navorsing in die breedste sin van die woord rakende enige Afrikaner of Afrikaansverwante aangeleenthede, in die breër Suid-Afrikaanse konteks, te inisieer, uit te voer, te befonds en te koördineer, ten einde te verseker dat fondse vir die doel bekom word, optimaal gekanaliseer en benut word. Kliek hier vir ‘n lys van voltooide navorsingsuitsette.

 

Wie beheer die Navorsingstrust?

Die Erfenisstigting (ES) het die Navorsingstrust daargestel en moet enige voorstelle rakende wysigings aan die Trustakte, goedkeur, alvorens dit van krag word. Die name van die Trustees is op aanvraag beskikbaar. Die Besturende Direkteur van die ES bestuur die Navorsingstrust. Die Navorsingstrust word deur ‘n onafhanklike Raad van Trustees beheer en het sedert 2006 reeds navorsingstoekennings ten bedrae van R984,500 uitbetaal.

 

Hoe kan jy bydra?

U, of die organisasie wat u verteenwoordig, kan aansluit as een van die 101 stigterslede van die Navorsingstrust, deur ‘n kontantbydrae van minstens R20 000 aan die Navorsingstrust te maak. Persone wat nie die R20 000 in een bedrag kan skenk nie, kan dit in uitsonderlike gevalle oor ‘n beperkte tydperk versprei om steeds as stigterslede te kwalifiseer.
Talle persone en instansies het reeds as stigterslede aangesluit en ‘n bedrag van meer as R3 miljoen is reeds as aanvangskapitaal ingesamel. Die naamlys van stigterslede wat reeds aangesluit het, is op aanvraag beskikbaar.
Alternatiewelik kan bloot ‘n kleiner bedrag geskenk word, in welke geval die skenker nie as ‘n stigterslid beskou sal word nie.

 

Gebruik die Navorsingstrust om jou belastingsposisie te verbeter

Het jy geweet dat die Navorsingstrust ‘n Openbare Welsynsorganisasie is?  Jou skenking kwalifiseer vir ‘n 18A Belastingsertifikaat.  Dit kan vir jou ‘n belastingvoordeel tot gevolg hê.

Volg die maklike stappe:

  1. Maak ‘n skenking;
  2. Stuur vir ons jou besonderhede;
  3. Gee jou kwitansie vir die persoon wat jou belastingopgawe doen.

Jou skenking sal ons in staat stel om ons kultuurerfenis deur middel van navorsing  bekend te stel en dit deur bewaringsaksies vir die nageslag te bewaar.

Skenkings kan hier gemaak word:

Bank:                                     ABSA

Rekeningnaam:                   Navorsingstrust

Rekeningnommer:               9145182148

Verwysing:                            <Voorletters> <van> of <naam van maatskappy>

Vir verdere navrae skakel Alta Botha by 012-325-7885 of admin@es.org.za

 

Wat ontvang stigterslede in ruil vir hul ondersteuning?

Alle trustees moet oor ‘n driejaar-siklus roteer en daar sal derhalwe jaarliks, tydens die Algemene Jaarvergadering van die ES, geleentheid wees vir nuwe stigterslede om in die plek van trustees wat moet bedank, tot die Raad van Trustees verkies te word.
Die name van stigterslede word op ‘n prominente wyse op ‘n gedenkplaat in die Erfenissentrum op die VTM Erfenisterrein ten toon gestel.
Deur aan te sluit bied dit die geleentheid aan families om op ‘n blywende grondslag erkenning te verleen aan die bydraes van prominente lede van die familie. Deur familielede saam te voeg, kan op ‘n soortgelyke wyse erkenning verleen word aan breër familiebande en stambome.
Organisasies, besighede, familie- en ander trusts en instansies kan verseker dat hul bydraes tot erfenisbewaring op die lang duur in herinnering gehou word.

 

Addisionele byvoordele

Alle persone wat nog nie self lede van die ES is nie en meer as R2000.00 tot die Navorsingstrust bydra, ontvang gratis kategorie C-lidmaatskap van die ES, onderhewig aan die betaling van normale jaargeld vanaf die daaropvolgende jaar. Meer besonderhede hieroor is op aanvraag beskikbaar.

 

Spesifieke ondernemings

Die volle bedrag wat van stigterslede ontvang word, sal vir navorsings- en verwante doeleindes, soos voorsien in die akte van oprigting, gebruik word.
Trustees ontvang geen salaris of toelae nie en sal slegs vir noodsaaklike, onvermydelike uitgawes, (indien enige) teen vooraf-ooreengekome tariewe vergoed word.
Die administratiewe kostes van die Navorsingstrust word tot die minimum beperk, deurdat die bestuur en administrasie daarvan deur die bestuur van die ES geabsorbeer word.
Die Navorsingstrust het geen toegewese voltydse personeel in diens nie en word in die Erfenissentrum gesetel. Die Navorsingstrust is nie vir enige akkommodasie- en verwante kostes aanspreeklik nie.

 

Waar moet die geld inbetaal word?

Die bedrag van R20 000, of ‘n kleiner bedrag, kan in die Navorsingstrust se rekening inbetaal word:
Bank: ABSA Brooklyn
Takkode: 334-345
Rekeningnommer: 914 518 2148
Verwysing: Skenking vir die Navorsingstrust

Stuur die bewys van inbetaling aan admin@es.org.za.

 

Aansoeke vir befondsing

Fondse vir gevorderde studie oor Afrikaner- en Afrikaansverwante onderwerpe is jaarliks beskikbaar. Aansoeke van die volgende aard sal nie vir befondsing oorweeg word nie, nl. fiksie, familiegeskiedenis (wel oor genealogie as ‘n wetenskap), universiteitsregistrasiefooie, kongresbywoning en kapitale projekte.

Die oorwegende faktor is dat navorsing aan streng akademiese vereistes moet voldoen. Die navorsingsresultate hoef nie noodwendig in Afrikaans te wees nie, maar die aansoek moet in Afrikaans op die voorgeskrewe vorm gedoen word. Die nodige vorms kan bekom word deur die Senior Bestuurder: Navorsing en Inligtingsdienste by navorsing@es.org.za of 012 325 7885 te kontak.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Maart

 

Ad
Ad
Ad
Ad