Argief

Facebooktwitterlinkedin

Die Erfenisstigting se argief is reeds in werking sedert 2002 en is in die Erfenissentrum gesetel. As ‘n belangwekkende internasionale navorsingsinstituut, bied ons argief waardevolle bronne oor alle fasette van Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis aan die navorser. Ons argief bestaan uit unieke dokumentversamelings, foto’s, argitektekeninge, kaarte en oudio-visuele materiaal.

Die temas van die versameling is die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog en die geskiedenis van die Voortrekkermonument. Verdere materiaal sluit Afrikaanse kultuurorganisasies in, soos die Afrikaner Broederbond en persoonlike versamelings wat ‘n bydrae lewer tot die kulturele en geskiedkundige aspekte van die Afrikaanssprekende samelewing in Suid-Afrika. Die Erfenisstigting en Voortrekkermonument se argivale dokumentasie is toeganklik vir navorsers.

Ons doel is om ‘n diens aan die breë gemeenskap te lewer, en om die argief te omskep in ‘n gewilde navorsingsentrum wat vir alle navorsers toegangklik sal wees. Die argief is oop vir navorsing van 08:00 -16:00 op weeksdae. ‘n Toegangsfooi en tariewe vir verskeie dienste word gehef.

ARGIEFVERSAMELING VAN DIE ERFENISSTIGTING

KULTUUR- EN ANDER ORGANISASIES

 • Afrikaanse-Nederlandse Werksgemeenskap (ANW)
 • Afrikaner Broederbond (AB)
 • Beweging Red Kerkplein (BRK)
 • Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK)(Vanaf 2000)
 • Landsdiensbeweging (LDB)
 • Mynwerkersunie/Solidariteit (SOL)
 • Paardekraal Geloftefees-komitee Suid-Afrikaanse Instituut vir Landboukultuur (SAILK)
 • Suid-Afrikaanse-Nederlandse Ontwikkeling-stigting (SANOS) (Pretoria-tak)
 • Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK)
 • Transvaalse Provinsiale Administrasie (TPA) /Gauteng Museumdiens

PRIVAAT-VERSAMELINGS

 • PV 1   Preller,JF
 • PV 2   Raubenheimer, Ben (Afrikanervolkswag)
 • PV 3   Latzky , Ann
 • PV 4   Hiemstra, H.J.
 • PV 5   Heunis, Vicky
 • PV 6  Joubert, PJ
 • PV 7  Joubert Familie, genealogie-navorsing
 • PV 8   Burgers van Middelburg
 • PV 9   Grobler, Tienie
 • PV 10  Botha, SP(Fanie) (Min.)
 • PV 11  Mills, JHT
 • PV 12 Coetzee, N.A.
 • PV 13  De Ridder, Cecile (Volkspele)
 • PV 14  De Ridder, Johan
 • PV 15  Cruywagen, WA (Min)
 • PV 16 Steenkamp, A.T.
 • PV 17  Miller, Sydney (Schoemansdal)
 • PV 19  Paardekraal Geloftefeeskomitee
 • PV 18  Daniel Hugo
 • PV 20 Nel. P.G. (Prof.)
 • PV 21 Vrydag-groep (R.A.U).
 • PV 22 Swart, Marius (Prof.)
 • PV 23 YSKOR
 • Duvenage, G.J.D. (Dr.)
 • Grobler, Jackie ( Prof.)  (Swart versetbeweging in SA)
 • Stockenström
 • Panagos, David

AANWINSTE-VERSAMELING

  Die versameling bevat manuskripte; dagboeke; herinneringsgeskrifte, genealogie; gedenkkoeverte- en seëls; briewe; toesprake; herdenkingsuitgawes; ens gebeure gedurende die Pionerstydperk; Anglo-boere-oorlog; Trekke na Duits-oos Afrika; die 1914 Rebellie en ander geskiedkundige gebeure van Afrikaners in die 20ste eeu.

ANDER VERSAMELINGS

 • Bybelversameling
 • Kaartjies,herdenkingskoeverte, poskaarte- en filatelie-versameling
 • Knipsel- en plakboekversameling Onderwerpslêers

PLAKKAAT-VERSAMELING

 • Bordspele
 • Kennisgewings
 • Plakkate
 • Spotprente

KARTOGRAFIE-VERSAMELING

 • Argitekstekeninge
 • Historiese kaarte
 • Planne

FOTO EN FILM-VERSAMELING

 • Films- en skyfies (oorgesit op DVD)
 • Foto’s
 • Foto-albums
 • Geraamde foto’s- en portrette

OUDIOVISUELE-VERSAMELING

 • CD/ DVD/VIDEO
 • Kassetbande
 • Langspeelplate

DIE ERFENISSTIGTING-VERSAMELING

Maatskappydokumentasie van die Erfenisstigting:

 • Notules en Agendas van Direksievergaderings;Algemene Jaarvergaderings;Komitees. 2002- 2017.
 • Korrespondensielêers; Regsdokumente; Verslae, ens. 2002-2017

DIE VOORTREKKERMONUMENT-VERSAMELING

Maatskappydokumentasie van die Voortrekkermonument:

 • Notules en Agendas van Vergaderings, Jaarvergaderings en Komitees;
 • Korrespondensie-lêers; Regsdokumente; Verslae; ens in van die volgende tydperke:
 •  Sentrale Volksmonumente Komitee (SVK), 1931-
 • Voortrekkermonument Inwydingskomitee (VIK), 1949
 • VTM Beheerraad, 1954-
 • VTM Direksie, 1994-
 • Gedenkboeke/Presensieboeke van Ossewa-trek, Belfast /Wonderfontein, 1938
 • Gedenkboeke van Eeufeesvierings, Dewetsdorp, 1938
 • Rapportryer-groeteboodskappe, 1949
 • Groeteboodskappe, 1988
 • Besoekersboeke, 1950-2000, 2011

Voortrekkermonument-argiefprojek

Petra Luus (ES Argivaris) is vanaf 2018 besig met die sortering van die Voortrekkermonument (VTM) se argiefversameling. Die eerste gedeelte van die groep wat sorteer word, is die Sentrale Volksmonumentekomitee (SVK) wat in 1931 gestig en in 1968 ontbind is. Dele wat...

Nuwe Skenking aan die Argief!

Gedurende Februarie is die volgende skenkings ontvang o.a. unieke foto’s geneem by Kerkenberg tydens ‘n Geloftefeessaamtrek in die 1980’s, asook ’n foto van die ontvangs van die Johanna van der Merwe-wa tydens die Groot Trek Eeufeesvieringe in 1938 te Emmakoppie in...

Nuus uit die Argief: Die Wonder van Afrikaans

Die ES se Argief het in November ‘n besondere skenking van mev Engela Nel ontvang – die “Wonder van Afrikaans” se klankbaan op magneetband. Dié toneelstuk is op 30 Mei 1959 as deel van die F.A.K. en Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se landswye Afrikaanse...

Skenkings vir die Argief in Junie 2017 ontvang!

Ons het verkeie interessante skenkings in Junie ontvang: ▪ Historiese kaarte van transport- en wapadroetes, asook handelsvoetpaaie in die Laeveld en Ooskus van Suidelike Afrika (Skenker: mnr Johan Botha) ▪ Plakkate en unieke kaarte van Groot Trekroetes en plekke waar...

Nederduitsch Hervormde Kerkargief skuif na die ES

[Verkort vanuit: blitspos@nhk 10(18), 15 Junie 2017] ’n Nuwe toekoms vir ons Argief Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se Argief in...

Skenkings vir die Argief

Schoemansdal-versameling Sidney Miller het sy argiefversameling van 20 jaar se werk en navorsing oor die Voortrekkerdorpie Schoemansdal aan ons argief oorhandig. Hy was as argeoloog by die argeologiese opgrawings en dokumentasie daar betrokke. Dis 'n kosbare...

Ad
Ad
Ad
Ad