-->


Ons Mense

 

Bestuur

 

Cecilia Kruger, Waarnemende Besturende Direkteur

Cecilia Kruger, Besturende Direkteur

bd@vtm.org.za

Cecilia Kruger bied strategiese leiding en rigtinggewing en hanteer die finansiële bestuur, skakeling met owerhede en alle regsaspekte, en koördineer alle bewaringsbestuursprojekte, asook skakeling tussen die afsonderlike afdelings.

 

Estelle Pretorius, Senior Bestuurder: Navorsing- en Inligtingsdienste

Estelle Pretorius, Senior Bestuurder: Navorsing en Inligting

navorsing@es.org.za

Estelle Pretorius is in beheer van die Vakkundige Dienste en Afrikaanse Winkel. Sy bestuur alle interne en eksterne navorsingsprojekte, hanteer navrae en doen Afrikaanse taalversorging en vertaling. Sy is ook die Sekretaris van die Navorsingstrust, wat jaarlikse navorsingstoekennings maak.

 

??????????

Johan Nel, Bestuurder: Erfenisdienste

bewaring@es.org.za

Johan Nel bied strategiese leiding en rigtinggewing vir die Erfenisbewaringsafdeling. Hy hanteer die logistieke en finansiële bestuur, skakeling met owerhede en gemeentskappe, en alle regsaspekte namens die ES. Johan koördineer ook alle bewaringsbestuursprojekte en gemeentskapsbewusmakingsaksies. Johan het ‘n Honeursgraad in Argeologie vanaf die Universiteit van Pretoria verwerf en is ‘n professionele lid van die Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionele Argeoloë, en is ook geakkrediteer deur dié vereniging se kulturele-erfenisbestuurafdeling. Hy is ook ‘n lid van die Internasionale Raad vir Monumente en Terreine.

 

Die Span

 

Riana Mulder, Bewaringsbeampte

Riana Mulder, Bestuurder: Versamelbestuur en EBB

museum@es.org.za

Riana Mulder hanteer navrae oor die ES se eie erfenisterreine en ander bewaringsaangeleenthede waarby die maatskappy betrokke is, asook navrae oor museumverwante aangeleenthede en versamelings, insluitende die Ossewabrandwagversameling. Sy is betrokke by besigheids- en kommersiële projekte,  die Erfenis bewaringsbewusmakingsprojek (EBB), en dien op die Raad van die Suid-Afrikaanse Museum Vereniging (SAMA).

 

Eben Meets, Strukturele Bewaringspesialis

Eben Meets, Strukturele Bewaringspesialis

bewaar@vtm.org.za

Eben is verantwoordelik  vir die herstel van die verwering aan die wa-laer ringmuur om die Voortrekkermonument (VTM), asook die onderhoud en waterdigting aan alle strukture en geboue op die VTM-terrein. Hy bied ondersteuning aan die Projekbestuurder t.o.v. die ontwikkelig van die Opvoedkundige Sentrum wat tans onder beplanning is by die VTM-terrein.  Hy is ook betrokke by die versorging en herstel van die erfenisterreine onder die ES se beheer.

Dr. Annie Antonites,Senior Navorser

snrnavors@es.org.za

Dr. Annie Antonites hanteer die ES se navorsingsfunksie betreffende publikasies, navrae, spesialis argeodierkundige analises en ander navorsingsdienste. Sy dien op die Raad van die Vereniging van Professionel Argeoloë in Suider-Afrika (ASAPA).

 

Zabeth Botha, Argivaris

Zabeth Botha, Senior Argivaris

argief@es.org.za

Zabeth Botha is verantwoordelik vir die rekordsbestuur en bestuur van die Erfenisstigting (ES) se verskeidenheid argiefversamelings. Dit behels die versameling, ontsluiting, bewaring en beskikbaarstelling van inligting aan die personeel van die ES en Voortrekkermonument, asook aan die publiek  vir navorsingsdoeleindes.

 

Petra Luus, Navorser

Petra Luus, Argivaris

navorsinginfo@es.org.za

Petra Luus is betrokke by ontsluiting van argiefmateriaal en dokumentering van die fotoversameling asook navorsing rakende algemene navrae en navorsingsprojekte.

Anna Mpe, Argiefassistent

Anna Mpe, Argiefassistent

argiefinfo@es.org.za

Anna Mpe ondersteun die argivaris met die bestuur van die argief, deur die hantering van administratiewe take en argivale navrae, sowel as om die mediamigrasie van oudivisuele materiaal uit te voer.

 

Malene Shulze, Senior Bibliotekaresse

bib@es.org.za

Malene Schulze is verantwoordelik vir die bestuur en uitbou van die Erfenisstigting se biblioteek. Sy hanteer ook  navrae van biblioteekgebruikers en help navorsers met inligtingsoektogte.

 

Sophie Kruger, Bibliotekaresse

bibdata@es.org.za

Sophie Kruger ontsluit alle biblioteekmateriaal op die databasis volgens erkende biblioteekstandaarde, en hanteer ook navrae van biblioteekgebruikers.

 

Meisie Malindi, Biblioteekassistent

Meisie Malindi, Biblioteekassistent

bibasst@es.org.za

Meisie Malindi is verantwoordelik vir die wegpak van boeke en algemene netheid van die biblioteek en leeskamer. Sy hou ook rekord van die tydskrifversameling en skenkings aan die biblioteek.

 

Hannetjie Gerber, Die Afrikaanse Winkel

Hannetjie Gerber, Die Afrikaanse Winkel

winkel@es.org.za

Hannetjie Gerber ontvang alle besoekers aan die Erfenissentrum se permanente uitstalling en die kunsgalery. Sy is ook as die kassier van die Afrikaanse Winkel. Bestellings van die winkel se boeke, CD’s en DVD’s kan by haar geplaas word.

 

Alta Botha, Finansiële Beampte

Alta Botha, Finansiële Beampte

admin@es.org.za

Alta Botha behartig die finansiële sake van die Erfenisstigting.

 

Lizette Jansen, Skakeling en Bemarking

Lizette Jansen, Hoof: Bemarking en Toerisme (Voortrekkermonument & Die Erfenisstigting)

info@es.org.za

Lizette Jansen behartig die sosiale mediaprofiele en weberf van die Erfenisstigting en is betrokke by bemarkingsaksies en die ontwikkeling van bemarkingsmatriaal vir die maatskappy.

 

Johanna Letsholo, Skoonmaker

Johanna Letsholo, Skoonmaker

Johanna Letsholo is verantwoordelik vir die skoonmaak van die Erfenissentrum en verseker dat die Afrikaanse Winkel, Afrikanerbakens Uitstalling, Navorsingsbiblioteek en Argief skitterblink is.

 

AFFILIASIES

Antropologie Suid-Afrika (ASnA)

Biblioteek- en Inligtingsvereniging van Suid-Afrika (LIASA)

Genootskap van Afrikanistiese Argeoloë (SafA)

Internasionale Raad vir Argeodierekunde (ICAZ)

Internasionale Raad vir Monumente en Terreine (ICOMOS)

Internasionale Raad vir Museums (ICOM)

Internasionale Vereniging van Impak Assessors (IAIAsa)

Suid-Afrikaanse Museumvereniging (SAMA)

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK)

Vereniging van Suider-Afrikaanse Indekseerders en Bibliograwe (ASAIB)

Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionale Argeoloë (ASAPA)

Suid-Afrikaanse Vereniging van Argivarisse (SASA)

Ad
Ad
Ad
Ad

For international deliveries email the store at shop@es.org.za. Dismiss

0

Your Cart